Ako riešiť servis a reklamácie?


Autorizovaný servis všetkých zariadení dodávaných našou firmou a veľkosklad náhradných dielov nájdete priamo v sídle našej firmy v Lučenci na Zvolenskej ceste 5080/14A. Servisné zásahy zvládame v prípade potreby aj do 24 hodín + dopravný čas navrch (osobne, UPS, pošta). Sme určite aj najlacnejší zo všetkých servisov v našej branži, máme 20 ročné skúsenosti a okamžite skladom súčiastky na všetky bežné značky svetiel - zvuku - laserov na našom trhu. Servis robíme aj na dobierku (zaplatíte až pri prebratí opraveného tovaru na pošte alebo kuriérovi UPS), nemusíte k nám ani chodiť!
V prípade, že Vaše zariadenie nepracuje správne, volajte naše servisné oddelenie na tel. č. 047 / 4511417 alebo píšte na servis@1111.sk , kde so servisným technikom prekonzultujete Váš problém. Ak rada nepomôže, doručte zariadenie do nášho servisu v Lučenci ľubovoľným spôsobom - osobne, po známom, poštou. Môžete si aj objednať zlacnenú obojsmernú dopravu UPS v kategórii SERVIS alebo telefonicky nasledovným spôsobom:
1. Zariadenie pripravte na prepravu najlepšie v pôvodnom obale. Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru alebo pokladničný blok, prípadne aj záručný list). Nezabudnite priložiť vyplnený reklamačný formulár s popisom poruchy, aj keď už zariadenie nie je v záruke!
2. Kuriér UPS vyzdvihne u vás zariadenie do 24 hodín (v pracovné dni). Príde už s vytlačenými adresnými štítkami.
3. Doba bežnej opravy nepresahuje 3 - 5 pracovných dní už aj s dopravou k nám a späť k vám!
4. Po vykonaní opravy a otestovaní servisné stredisko OKAMŽITE odošle zariadenie späť zákazníkovi.
5. Pri dodržaní tohoto postupu ušetríte viac ako 50% bežného poštovného a niekoľko dní času.
6. V prípade, že sa jedná o opravu v záručnej dobe a porucha nie je krytá zárukou (opotrebovanie, polámanie, poškodenie...), navrhneme Vám kompromisné riešenie k vzájomnej spokojnosti Vás i nás.
A nakoniec: každý servis (AJ POZÁRUČNÝ) musí mať priložený úplne vyplnený reklamačný formulár - stiahnite tu!

Cenník služieb servisu:

- bežná oprava elektroniky ... 12 € / 1 hod
- oprava elektroniky s procesormi, DMX, lasery ... 16 € / 1 hod.
- určenie závady meraním, testovaním, internetová rešerš... 5 € / 15 minút
- špinavá práca, čistenie dymostrojov, svetiel... 5 € / 15 minút
- expresná oprava do 24 hodín: + 50%
Pozor pri bleskových opravách: keď nám nedáte čas na otestovanie opraveného zariadenia aspoň 24 hodín u nás v servise, nemôžeme poskytnúť záruku za opravu! Opravu na počkanie preto využívajte len výnimočne a po predbežnej objednávke / konzultácii aspoň deň vopred (predovšetkým si rezervujte náhradné diely a objednajte / rezervujte prítomnosť správneho technika)!

Cenník opravy reproduktorov a reproboxov:

- oprava / rekitovanie driver 1 až 2" ... 10 € / 1 kus
- oprava / rekitovanie 5" až 6,5" ......... 20 € / 1 kus
- oprava / rekitovanie 8" až 10" .......... 25 € / 1 kus
- oprava / rekitovanie 12" až 15" ........ 30 € / 1 kus
- oprava / rekitovanie 18" až 21" ........ 35 € / 1 kus
- lakovanie membrány originálnym reprolakom ... 5 - 25€ podľa priemeru - plochy repra
- expresná oprava do 4 pracovných dní: + 50% z ceny práce

V cene opravy je ručné čistenie, lepenie, justovanie, elektrické testovanie, pájkovanie a záverečné akustické testovanie včítanie lepidiel a pomocného materiálu (odmasťovadlá). V cene opravy nie je opravný kit (membrána) a montáž / demontáž z boxu a do boxu a chýbajúci materiál (skrutky, klapky, podložky, matky, sitá...).
Poplatky za skladovanie neprevzatých opravených zariadení - skladné:
- malé zariadenia do 10 kg ... 1 € / deň / 1 ks
- veľké zariadenia nad 10 kg ... 2 € / deň / 1 ks
Skladné účtujeme až po 10 dňoch od výzvy na prevzatie (telefonát, následná SMS alebo mail). Ak zákazník neprevezme opravené zariadenie, v zmysle platného zákona po 60 dňoch má servis právo opravené zariadenie verejne odpredať cez náš BAZÁR a získané prostriedky použiť na úhradu nákladov opravy a skladovania.
Kópia / úprava daňového dokladu / iného dokladu k už doručenej zásielke na žiadosť zákazníka:
- v aktuálnom účtovnom mesiaci 5€ / 1 doklad
- v aktuálnom účtovnom roku 10€ / 1 doklad
- v minulom účtovnom období 15€ / 1 doklad
- zmena adresy z konečného spotrebiteľa na firmu s IČO = príplatok 20€ / 1 doklad
Poštovné za zaslanie dokladu sa platí zvlášť podľa zákazníkom zvoleného spôsobu dopravy (pošta, UPS, osobne = vlastný odber).

Reklamačné podmienky firmy 1111, s.r.o. a e-shopu www.1111.sk:

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a: k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b: nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c: používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
d: zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e: poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f: používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený  Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
12. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
16. Kontakt: 1111, s.r.o., Zvolenská cesta 5080/14A, 984 01 Lučenec, servis@1111.sk, tel. 047 4511417
V Lučenci, 25. mája 2018
Zavolajte – napíšte nám!

+421 47 4511416