Ochrana osobných údajov

Informácie podľa čl. 13, čl.14 Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a §19, §20 Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytované prevádzkovateľom dotknutým osobám:

Prevádzkovateľ osobných údajov: 1111, s.r.o.

  Sídlo: Zvolenská cesta 5080/14A, 984 01 Lučenec

  IČO: 36048569

  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri

 1. Zodpovedná osoba - Data protection officer, v zmysle čl. 37 Nariadenia - nie je vymenovaná
 2. Kontaktná osoba je Ing. Kazimír Král, konateľ spoločnosti

  obchod@1111.sk

 3. Právne základy spracúvania osobných údajov:

Právny základ spracúvania OÚ na účely ochrany majetku spoločnosti a bezpečnosti zamestnancov (Kamerový Monitorovací Informačný Systém - KMIS)

 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ 2016/679
 • zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 473/2005 Z. z. – Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Právny základ spracúvania OÚ na účely personálnej a mzdovej agendy

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
 • zákon č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
 • čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia
 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely evidencie dochádzky

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

  čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely BOZP a PPO (protipožiarna ochrana)

   • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely spracúvania účtovných dokladov

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení z. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 286/1992 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia
 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely uzatvárania zmlúv pre splátky a leasing

 • čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia
 • čl.28 ods.1 písm. b) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely uzatvárania zmlúv o pôžičke a prenájme zariadení

 • čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia
 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely reklamácií a servisu

 • čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia
 • čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia

Právny základ spracúvania OÚ na účely správy registratúry

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právny základ spracúvania OÚ na účely pošty a elektronickej pošty

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 • Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právny základ spracúvania OÚ na účely e-shopu

 • čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nákup
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - reklamácie
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - odpovedanie na dopyty
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - zasielanie obchodných informácií

   Môžeme Vám zasielať informácie o produktoch a službách na základe oprávneného záujmu, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Ak si neželáte dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlásite odkazom v e-maile alebo vo svojom konte.

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

   Kamerový Monitorovací Informačný Systém – KMIS, priamy marketing – zasielanie obchodných informácií

 1. Príjemcovia osobných údajov: orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti a komerčné subjekty – zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodcovské spoločnosti; sprostredkovatelia zabezpečujúci:
 2. BOZP a PPO – Milan Falťan, IČO: 34683321

  Podpora a servis software pre PaM, účtovníctvo, reklamácie – SESaP s.r.o., IČO: 45339449

  správa elektronického obchodu (e-shopu) – ZONER, s.r.o., IČO: 35770929

  spoločnosť, zabezpečujúca hromadné zasielanie SMS

  kuriérske spoločnosti SPS a Slovenská pošta

  právnická kancelária v prípade riešenia sporov.

  Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko – analytické cookies

  Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko – Na sociálnej sieti sa nachádza firemná fanpage stránka s názvom DISCO CASCO. Ak ju „lajkujete“, t.j. označíte, že sa Vám páči, poskytujete spoločnosti Facebook Inc., svoje osobné údaje za predpokladu, že ste na sociálnej sieti registrovaný pod svojim menom a nie nejakou prezývkou.

 3. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.
 4. Doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom spoločnosti.
 5. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a na opravu.
 6. Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.
 7. Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony.
 8. Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť. 
 9. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.
 10. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na ÚOOÚ SR. https://dataprotection.gov.sk
 11. Adresa sídla úradu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

 12. Poskytnutie osobných údajov pre účely personalistiky a mzdy je zmluvnou požiadavkou v prípade uchádzačov o zamestnanie a výberových konaní a zákonnou požiadavkou pre pracovnoprávne konanie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť pracovný pomer.
 13. Poskytovanie osobných údajov pre účely spracúvania účtovných dokladov je zákonnou požiadavkou a prípadné neposkytnutie má následok nesplnenie si daňovej a odvodovej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 14. Spracúvanie osobných údajov nie je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.
 15. Osoby mladšie ako 16 rokov
 16. E-shop www.1111.sk nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pri každom registrovaní prevádzkovateľ žiada, zakliknutím príslušného okienka, čestné prehlásenie kupujúceho, že je starší.

 17. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server pri prehliadaní webovej stránky odošle na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). Ak webové sídlo opätovne navštívite cez rovnaké zariadenie, cez súbory cookies webová stránka rozpozná, že ste uvedenú webovú stránku predtým navštívili a nastaví parametre stránky podľa Vašich parametrov (napr. jazykovú mutáciu, rozlíšenie, etc. Ak cookies neakceptujete, môžete si ich zablokovať. Môže to obmedziť funkčnosť e-shopu. Technické a funkčné cookies zabezpečujú riadne fungovanie
  webovej stránky spoločnosti. Bez týchto cookies by webová stránke riadna nefungovala, teda ich použitie je z technického hľadiska nevyhnutné. Na webovej stránke je pridané tlačidlo súhlasu s používaním cookies a tiež aj odkaz na informáciu o použitých cookies.

  Na stránke e-shopu sú použité cookies:

 • cookie súbor: ASP.NET_Sessionld
  popis: súbor slúži ako jedinečný identifikátor relácie a je používaný k ukladaniu dočasných
  dát relácie užívateľa (napr. predvypĺňanie formulárov s už skôr zadanými údajmi od
  užívateľa) a slúžia okrem iného aj k identifikácii užívateľa
  ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

  cookie súbor: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz
  popis: súbor cookie tretej strany Google Analytics, slúži na zbieranie štatistických
  informácií o fungovaní a návštevnosti webových stránok
 • Cookies sa využívajú len pre štatistické účely. Cookies si môžete zablokovať - návod
  pre blokovanie a vymazanie cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch
  Mozilla: 
  https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
  Chrome: 
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
  Explorer: 
  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
  Opera: 
  help.opera.com
  Safari: 
  support.apple.com
  Prevádzkovateľ nezodpovedá za zmenu týchto odkazov nastavenia blokovania cookies.

Ochrana osobných údajov je prevádzkovateľom zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ prijal technické, personálne a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré implementoval do vnútro firemnej politiky. Opatrenia sú navrhnuté na základe Analýzy bezpečnosti spracúvania osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa a sú popísané v Bezpečnostnej smernici prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto informácie v prípade zmeny spracúvania osobných údajov v spoločnosti alebo v prípade legislatívnej zmeny spracúvania osobných údajov.

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť od dňa 25. mája 2018.

+421 910 182202